TIETOSUOJASELOSTE (otsikkoa klikkaamalla latautuu word-tiedosto)

Rekisteri- ja tietosuojaseloste, Mökkivuokraus

Loma-asunto Naavakolo ja lomahuoneisto Naavaparta / Leena ja
Vesa Jähi (vuokranantaja)

Naavakolon ja Naavaparran vuokrauksessa on kyse korkealaatuisesta mökkivuokrauksesta ja siihen mahdollisesti liittyvien muiden palveluiden tarjoamisesta kuten liinavaatteet ja loppusiivous.

Hyödyllistä ja vierailun kannalta oleellista tietoa tarjotaan maksuttomasti jo mökissä vierailleille sekä mökistä ja siihen liittyvästä toiminnasta kiinnostuneille sähköpostin ja mahdollisesti muiden kanavien välityksellä. Tietoa tarjotaan sekä rekistereissä oleville että muille asiasta kiinnostuneille muun muassa sosiaalisen median avulla.

Henkilötietoja tai osaa niistä ei koskaan luovuteta ulkopuolisille.

Henkilötietoja ei käsitellä muita kuin niitä tarkoituksia varten, joiden vuoksi henkilötiedot on alunperin kerätty ja alkuperäisen tarkoituksen kanssa yhteensopiviin tarkoituksiin. Myöhempi käsittely muun muassa yleisen edun mukaisiin arkistointitarkoituksiin tai esimerkiksi tilastollisiin tarkoituksiin ovat kuitenkin yhteensopivia, laillisia käsittelytoimia. Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa hänen tilannettaan koskevien henkilötietojen käsittelyä. Tällöin rekisterinpitäjän osoitettavaksi jää, että rekisterinpitäjän huomattavan tärkeät, oikeutetut edut voivat syrjäyttää rekisteröidyn edut tai oikeudet. Rekisterinpitäjän oikeutetun edun mukaiseksi on katsottava, että tämä ilmoittaa mahdollisista rikollisista teoista tai yleiseen turvallisuuteen kohdistuvista uhista ja toimittaa olennaiset henkilötiedot toimivaltaisille viranomaisille yksittäistapauksissa tai useissa tapauksissa, jotka liittyvät samaan rikolliseen tekoon tai yleiseen turvallisuuteen kohdistuvaan uhkaan. Tällaisen tietojen siirron rekisterinpitäjän oikeutetun edun nimissä tai henkilötietojen myöhemmän käsittelyn olisi kuitenkin oltava kiellettyä, mikäli käsittely on ristiriidassa johonkin oikeudelliseen, ammatilliseen tai muuhun sitovaan salassapitovelvollisuuteen nähden.


Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Rekisteri- ja tietosuojaseloste on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679) mukainen.

Mökkivuokrauspalvelun sähköpostilistalle kirjautuessaan luovutetaan sähköpostiosoite mökkivuokrauspalvelun hallinnoijan, Vesa Jähin ja Naavakolon ja Naavaparran asiakasrekisterin käyttöön.

Rekisterien käytöstä vastaa Vesa Jähi, joka lupaa käyttää sähköpostiosoitteita vain Naavakolon ja Naavaparran-vuokrauspalvelun listalaisille hyödyllisen tiedon jakamiseen.

Yksityisyys ja tietosuoja

Naavakolon ja Naavaparran asiakastiedot ovat luottamuksellisia eikä niitä eikä osaakaan niistä luovuteta kolmansille osapuolille, ellei rekisteröity ole antanut suostumustaan tai käsittely perustu unionin oikeuteen tai jäsenvaltion lainsäädäntöön, joka muodostaa demokraattisessa yhteiskunnassa välttämättömän ja oikeasuhteisen toimenpiteen, jolla pyritään turvaamaan erityisesti yleiseen julkiseen etuun liittyviä tärkeitä tavoitteita. Naavakolon ja Naavaparran palvelun sivulla ei säilytetä kuluttajan pankkiyhteystietoja eikä luottokorttitietoja.

Rekisterinpitäjä ja tietosuojavastaava

Rekisterinpitäjän yhteystiedot:

Loma-asunto Naavakolo ja lomahuoneisto Naavaparta http://www.naavakolo.fi

Vesa Jähi +358 40 523 6050 Sähköposti:vesa.jahi@gmail.com postiosoite:Toivolankuja 15B, 52740 Tuustaipale

Rekisterin nimi

Naavakolon Asiakasrekisteri Naavaparran Asiakasrekisteri Naavakolon Matkustajailmoitusarkisto Naavaparran Matkustajailmoitusarkisto

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja perusteet ovat: Henkilötietojen ensisijaisena perusteena on asiakkaan ja vuokranantajan välinen asiakassuhde, asiakkaan suostumus, asiakkaan antama toimeksianto tai muu asiallinen yhteys. Henkilötietoja voidaan käsitellä asiakassuhteen, asiakaspalvelun ja niihin liittyvän viestinnän hoitamiseksi, toteuttamiseksi, kehittämiseksi ja seuraamiseksi. Asiakkaiden henkilötietoja käsitellessään vuokranantaja noudattaa EU:n tietosuoja-asetusta, henkilötietolakia, lakia yksityisyyden suojasta, tietoturvasta sekä muuta tietosuojaan liittyvää lainsäädäntöä ja hyvää tietojenkäsittelytapaa.

Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin käyttötarkoitus on Naavakolon ja Naavaparran palvelun listalaisille hyödyllisten asioiden tiedottaminen ja asiakasrekisterin ylläpitäminen. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa. Rekisterin tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille ellei lainsäädännössä nimenomaisesti säädetä henkilötietojen luovuttamisesta. Jos henkilötietoja laillisesti luovutetaan toiselle vastaanottajalle, rekisteröidylle ilmoitetaan tästä silloin, kun henkilötietoja luovutetaan ensimmäisen kerran. Henkilön tai yrityksen tietojen rekisteröinti johtuu lakiin perustuvasta rekisteröintivelvoitteesta. Mikäli rekistereitä aiotaan käyttää edelleen muuhun tarkoitukseen kuin siihen, johon tiedot on kerätty, rekisterinpitäjän velvollisuus on ilmoittaa siitä rekisteröidylle ennen kyseistä jatkokäsittelyä ja annettava tälle siitä kaikki asiaankuuluvat lisätiedot. Rekisteröidylle ilmoitetaan mahdollisen profiloinnin olemassaolosta ja sen seurauksista. Jos henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä, tälle lisäksi ilmoitetaan, onko hänen pakko toimittaa henkilötiedot, sekä kieltäytymisen seurauksista.

Rekisteröityjen ryhmät

Asiakasrekisteri: Henkilö on ottanut itse yhteyttä vuokranantajaan tiedusteluja varten ja on itse vapaaehtoisesti luovuttanut sähköpostinsa ja/tai muut tarpeelliset yhteystietonsa vuokranantajalle asiakasrekisteriin. Siten rekisteröity on antanut suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1. pykälän kohdan mukaisesti.

Matkustajarekisteri: Matkustajarekisteri koostuu matkustajailmoituksista, joita säätelee laki majoitus- ja ravitsemistoiminnasta. Henkilö on vieraillut mökissä ja täyttänyt lakisääteisen matkustajailmoituksen. Matkustajailmoitusten säilyttämistä ja tiedonkeräämisessä noudatetaan sitä säätelevää lakia.

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2006/20060308#P6

”Majoitustoiminnan harjoittajan on säilytettävä matkustajailmoitukset ja -tiedot yhden vuoden ajan matkustajailmoituksen allekirjoittamispäivästä, minkä jälkeen ne on hävitettävä. Matkustajarekisterissä olevat matkustajatiedot on säilytettävä yhden vuoden ajan niiden merkitsemisestä, minkä jälkeen ne on hävitettävä. Asiakaspalveluun ja suoramarkkinointiin käytettävien tietojen poistamiseen rekisteristä sovelletaan kuitenkin, mitä henkilötietolain 29 §:ssä säädetään.”

Rekistereiden sisältämät tiedot

Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot: Nimi,osoite,puhelinnumero, sähköpostiosoite

Matkustajarekisteri sisältää matkustajailmoituksen tiedot.

Tietolähteet

Rekisteröity itse ja rekisteröidyn asiakkuuteen, palveluiden käyttöön, viestintään sekä asiointiin liittyvät tapahtumat.

Tietojen luovutus

Tietoja tai osaakaan niistä ei luovuteta Naavakolon tai Naavaparran palvelun ulkopuolelle. Tietoja ei luovuteta EU:n eikä Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Näin ollen rekisteröidyn ei tarvitse käyttää oikeuttaan vastustaa käsittelyä tai tietojensiirtoa.

Tietojen säilytys

Tietoja säilytetään vain sen ajan, kun se on asianmukaista eikä henkilötietoja säilytetä pidempään kuin on tarpeen. Koska tiedot ovat perustellusti tarpeellisia toiminnan palvelevan hengen toteuttamiseksi, tiedot poistetaan lähtökohtaisesti vain, jos henkilö itse pyytää tietojen poistoa yhteydenottojen peruutuksella tai muutoin vastustaa tietojen käsittelyä. Tiedot poistetaan viimeistään, mikäli mökkivuokraustoiminta lopetetaan.

Rekisterin suojaus

Tiedot on tallennettu Tilauskone.com palvelimelle. Käyttöliittymään on käyttöoikeus ainoastaan rekisterinpitäjällä. Liittymä on suojattu käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää sisäisen verkon käyttäjäoikeuksia. Rekisteri sijaitsee salasanasuojatulla palvelimella. Vuokranantaja on laatinut tietosuojaperiaatteet, jonka mukaisia henkilötietosuojauksen hyviä käytäntöjä se noudattaa.

Manuaalinen aineisto: Tietoja säilytetään rekisterinpitäjän lukituissa toimistotiloissa.

Sähköinen aineisto: Rekisteriin on käyttöoikeus rekisterinpitäjällä ja Naavakolon sekä Naavaparran osakkailla vuokraustoiminnan yhteydessä. Käyttäjät tunnistetaan käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla.

Rekisterinpitäjä ilmoittaa henkilötietojen tietoturvaloukkauksest valvontaviranomaiselle ilman aiheetonta viitytystä heti, kun se on tullut rekisterinpitäjän tietoon ja mahdollisuuksien mukaan 72 tunnin kuluessa, paitsi jos rekisterinpitäjä pystyy osoittamaan tilivelvollisuusperiaatteen mukaisesti, että henkilötietojen tietoturvaloukkauksesta ei todennäköisesti aiheudu luonnollisten henkilöiden oikeuksiin ja vapauksiin kohdistuvaa riskiä. Jos tällaista ilmoitusta ei voida tehdä 72 tunnin kuluessa, ilmoitukseen liitetään selvitys viivytyksen syistä, ja tietoa voidaan antaa vaiheittain ilman aiheetonta lisäviivytystä. Rekisterinpitäjän on dokumentoitava kaikki henkilötietojen tietoturvaloukkaukset, mukaan lukien henkilötietojen tietoturvaloukkaukseen liittyvät seikat, sen vaikutukset ja toteutetut korjaavat toimet. Valvontaviranomaisen on voitava tämän dokumentoinnin avulla tarkistaa, että tietosuoja-asetusta on noudatettu. Mikäli henkilötietojen tietoturvaloukkaus todennäköisesti aiheuttaa korkean riskin luonnollisten henkilöiden oikeuksille ja vapauksille, rekisterinpitäjän on ilmoitettava tietoturvaloukkauksesta rekisteröidylle ilman aiheetonta viivytystä.

Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja asiakasrekisteriin on talletettu. Tarkastuspyynnöt osoitetaan rekisterinpitäjälle, yhteystiedot yllä.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista ja peruuttaa suostumus

Vuokranantaja oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissään olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn asiakkaan vaatimuksesta. Asiakas voi tehdä mahdollisen korjauspyyntönsä joko kirjallisesti postittamalla omakätisesti allekirjoitetun yksilöidyn korjauspyynnön vuokranantajalle postiosoitteeseen tai lähettämällä sähköpostia sähköpostiosoitteeseen. Tiedonkorjaamispyynnöt osoitetaan rekisterinpitäjälle, ks. yhteystiedot yllä. Rekisteröidyllä on myös oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle.

Suomessa tätä valvontaa hoitaa tietosuojavaltuutettu,
yhteystiedot http://www.tietosuoja.fi